Avís legal

Ana Pedrero López, en endavant Ana Pedrero, és el titular del domini www.domini.web, un lloc web a disposició de qualsevol usuari o usuària amb la finalitat de facilitar informació dels diferents serveis, productes i gestions propis d’aquesta Entitat, alhora, de proporcionar informació general Ana Pedrero López

Consideracions Generals

Ana Pedrero es reserva el dret d’actualitzar els continguts d’aquestes pàgines web quan vulgui, i també d’eliminar-los o de limitar l’accés, de manera temporal o definitiva.

En aquest lloc web es proporcionen diversos enllaços a altres pàgines web independents, que no pertanyen a Ana Pedrero, amb l’objectiu de facilitar l’accés a altres fonts d’informació relacionades amb aquesta organització privada i amb respecte dels drets de propietat intel·lectual que, si escau, puguin correspondre als seus autors. No obstant, Ana Pedrero no assumeix cap responsabilitat derivada de les connexions o els continguts d’aquests enllaços. Així mateix, l’establiment d’enllaços al lloc web de Ana Pedrero, prèvia sol·licitud i autorització d’aquest, haurà de respectar els drets de propietat intel·lectual de titularitat privada.

Les persones usuàries s’abstindran d’emprar mitjans que puguin suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats i que comportin un risc o dany o inutilització d’aquest lloc web i/o els seus continguts.

Ana Pedrero no es responsabilitza del possible ús inapropiat que tercers realitzin d’aquesta pàgina web o les diferents aplicacions mòbils, ni del contingut, resultat de la traducció automàtica de Google i actualització de la informació que prové d’altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o a la que es remeti a partir d’ enllaços o altres sistemes. Els continguts proporcionats a través d’aquesta pàgina web o les diferents aplicacions mòbils tenen caràcter merament informatiu, per la qual cosa l’ús que d’aquests pugui fer-se i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari o usuària.

L’accés al present lloc web és sota responsabilitat exclusiva de l’usuari. Els riscos derivats de la utilització del present lloc web per part de l’usuari seran assumits per aquest. Ana Pedrero no assumeix cap responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin ocasionar per l’ús d’enllaços, directoris i eines de recerca, que permeten accedir a llocs web o aplicacions mòbils pertanyents i/o gestionats per tercers així com de la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers de les persones usuàries.

 

Propietat intel·lectual

Tots els signes distintius, marques, noms comercials, continguts (textos, gràfics, imatges, fotografies, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors i codis font), estructura, disseny i forma de presentació dels elements i qualsevol altra informació que aparegui en aquest lloc web es propietat de Ana Pedrero o dels tercers que hagin autoritzat l’ús a Ana Pedrero. Aquests continguts estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual.

És prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública i, en general qualsevol altra forma d’explotació dels elements referits en l’apartat anterior sense autorització expressa de Ana Pedrero, llevat de que s’expressi explícitament una altra cosa.

Ana Pedrero es reserva el dret d’exercir les accions legals que consideri oportunes derivades de qualsevol us il·lícit per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web o les seves aplicacions mòbils.